Tanulmányok, előadások

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának hatása a kínai gazdasági fejlődésre

2017. március 2. 08:25:01
Jelen tanulmány a vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR) és a kínai gazdasági fejlődés (GF) közötti kapcsolatot vizsgálja meg; a tanulmány célja emellett, hogy referenciaként szolgáljon a kínai kormánytisztviselők, valamint a tőkepiaci befektetők számára. A vizsgálat eredményeképpen a szerzők megállapítják, hogy a CSR viszonylag magas szintje objektívabb gazdasági fejlődést eredményez; ezzel szemben az olyan időszakokban, amikor a vállalatok nem hajlandók a társadalmi felelősségvállalásra, a gazdasági fejlődés a szokásos. (Pénzügyi Szemle 2016/4.)


Maohua Li - Zéman Zoltán - Jing Li


A társadalmi felelősségvállalás és a nemzet gazdasági fejlődése közötti kapcsolat igazolása céljából 681 tőzsdén jegyzett kínai céget választottunk kutatási mintának. Az ország gazdasági fejlődésének a fokmérőjeként négy hagyományos gazdasági mutatót választottunk: a gazdaság hozzáadott értékét (EVA), a GDP növekedési rátáját (RGDP), az állóeszközökbe történő beruházás növekedését (ATR) és az egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelem növekedési ütemét (PCDI).

A magyarázó változó a Lingyun cég CSR-jelentés minősítésének a korrigált értéke (RKS). A következő kontrollváltozókat választottuk: adósság mérlegfőösszeghez viszonyított aránya (DTA), vállalkozás vagyona (SIZE), veszteséges-e (LOSS), különleges elbánás alá esik-e (ST). A társadalmi felelősségvállalás és a nemzetgazdaság teljesítménye korrelációanalízisét követően az SPSS 22 szoftvert alkalmaztuk a regressziós modell felállítására és a többváltozós lineáris regresszióanalízis elvégzésére.

Független mintás T-próba elvégzésével meggyőződtünk róla, hogy pozitív a kapcsolat a CSR szintje és a gazdasági fejlődés között, vagyis igazoltnak tekinthetjük a CSR és a GF között fennálló pozitív kapcsolatról szóló hipotézisünket. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy amennyiben emelkedik a CSR szintje Kínában, a gazdasági fejlődés is javulni fog. Mindazonáltal, a többi mutatót tekintve az eltérés nem olyan magától értetődő, ami szintén jelzi, hogy a CSR és a GF között kapcsolat áll fenn.

A CSR és a GF közötti kapcsolat további igazolása érdekében lineáris regresszióanalízissel folytattuk a vizsgálatot. A korrelációanalízis eredménye alapján elmondhatjuk, hogy a CSR és a GF között valódi korreláció áll fenn és csekély a kapcsolat a független változók és a kontrollváltozók között, ami azt jelenti, hogy az általunk választott független és kontrollváltozók alkalmasak a lineáris regresszióanalízis elvégzésére. A CSR és a GF közötti kapcsolat erősségének és irányának az igazolása céljából lineáris regresszióanalízist végeztünk.

Többváltozós lineáris regresszióanalízis segítségével megállapítottuk, hogy a társadalmi felelősségvállalás minősége pozitívan viszonyul az ország gazdasági fejlődéséhez. A módszer megmutatta, hogy a társadalmi felelősségvállalás jobb minősége az ország gazdasági teljesítményének a javulását eredményezheti. Ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy amennyiben a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának minősége csökken, a gazdasági fejlődés is a szokásos szinten marad.

A T-próba révén megállapítottuk, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának a minősége kihat a gazdasági fejlődésre, amely hatás nem pillanatnyi, hanem fenntartható. Mindazonáltal a T-érték (zárójelben) nem olyan magas, a korrigált illeszkedési jósága nem túl jó, és az R2 általában 10 százalék 50 százalék között van. Ennek az egyik oka, hogy a kutatási mintát kizárólag Kínából vettük. Így, amikor folytatni kívánjuk a kutatást, nagyobb, más országokra is kiterjedő mintát veszünk, ami megbízhatóbbá teszi majd az eredményt.

A jelen tanulmány nem az első, amely a makroökonómia és mikroökonómia kapcsolatával foglalkozik, viszont az első, amely kvantitatív módon közelíti meg a CSR GF-re tett hatását. A kutatási adatok áttekinthetősége érdekében a jelen tanulmányban csak Kínából választottunk adatokat, így viszont a kutatási eredmények nem tökéletesek. A jövőbeni kutatás folyamán nagyobb, más országokra is kiterjedő mintát veszünk a megbízhatóbb eredmények elérése érdekében.

A jelen tanulmányban a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának a gazdasági fejlődésre tett hatását vettük górcső alá. Igazából a gazdasági fejlődés is visszahat a CSR-re. Shuwang Yang és Nan Meng (2016) megállapítják, hogy a gazdasági fejlődés pozitív hatással van a vállalatirányításra és a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatos adatközlésre. A gazdasági fejlődés magasabb szintje tökéletesebb vállalatirányítási struktúrát eredményez, és a társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó adatszolgáltatás is javul. A gazdasági fejlődésnek a vállalatirányításon keresztül a vállalatok társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó adatszolgáltatására tett pozitív hatása szignifikánsnak tekinthető.

...

Maohua Li a Szent István Egyetem PhD-hallgatója, Zéman Zoltán a Szent István Egyetem egyetemi tanára, Jing Li a Csianghszi Pénzügyi és Közgazdaságtudományi Egyetem PhD-hallgatója

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra