Tanulmányok, előadások

Kapcsolat az idioszinkratikus volatilitás, a részvénypiaci volatilitás és a hozamprémium között

2017. október 30. 15:22:01
A kutatás az idioszinkratikus volatilitás, a részvénypiaci volatilitás és a részvény hozamprémium közötti kapcsolatot vizsgálja. Ehhez a hozamprémium (ER) függő változót, valamint az idioszinkratikus volatilitás (IV), részvénypiaci volatilitás (MV), kiegyengetett ("detrended") volatilitás (DV) és kockázatmentes hozam (RF) független változókat alkalmazza. A tanulmány a 'Karachi Meezan 30' indexben (közkézhányad-alapú iszlám index) szereplő cégadatokat használja. A vizsgált adatok időtávja 2012-tól 2016-ig terjedt. Az eredmények azt mutatják, hogy az értékkel súlyozott idioszinkratikus részvényhozam volatilitás előre tudja jelezni a részvénypiaci hozamprémiumot. Továbbá amennyiben a kockázatmentes hozamot is szerepeltetjük a modellben, az pozitívan és erőteljesen fogja előre jelezni a részvénypiaci hozamprémiumot. (Pénzügyi Szemle 2017/3.)


Fatima Rehman - Yasir Kamal - Saif Ul Amin


Tanulmányunkban átfogóan vizsgáltuk a feltételezett kapcsolatot, és arra a következtetésre jutottunk, hogy az értékkel súlyozott idioszinkratikus részvényhozam volatilitás előrejelző képességet mutat a részvénypiaci hozamprémium vonatkozásában. Eredményeink rávilágítanak a mintán belüli előrejelzés fontosságára, ahol a korrelációelemzés hatásai megmutatják, hogy az idioszinkratikus volatilitás magyarázatot ad a hozamprémiumra. Továbbá a kiegyengetett idioszinkratikus volatilitás és a kockázatmentes hozam szintén jó kapcsolatot mutatnak az ER-rel, amely irányát tekintve hasonló, de a nagyságrendjét illetően kisebb az IV-vel összehasonlítva. Az MV alacsony pozitív kapcsolatot mutat az ER-rel. A regresszióanalízist követően mind a négy modell alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a hozamprémiumra általában magyarázatot ad az idioszinkratikus volatilitás, kivéve, amennyiben magyarázó változóként bevezetésre kerül a kockázatmentes hozam is.

Először az autoregresszív hozamprémiumot mutattuk be a panel regresszió módszer segítségével. A mintán kívüli előrejelzés kontextuálisan validálta a modellt megfelelőség szempontjából, és arra a döntésre vezetett bennünket, hogy az elemzett modell potenciálisan használható. A használatra vonatkozó alapvető döntés indoka a veszteségfüggvény becsléséből eredő minimális átlagos hibaszám. A veszteségfüggvény a standard Box-Jenkins modell és egy mutatóváltozókra kidolgozott transzformációs függvény különbözete. A tanulmányban három esetet dolgoztunk ki a mintán kívüli előrejelzés-értékelésre. Az 1. esethez az adatokat a 2012 és 2016 közötti évekből vettük. Az eredmények az összes mintán kívüli értékelési technika - vagyis az MSE, MAE, MAPE, torzítás aránya, variancia aránya és kovariancia aránya mérőszámok - által kiadott értékek. A kapott értékek bizonyítékként jelentéktelenek, így hát nem feltételezhetjük, hogy a mintán kívüli előrejelzés értékei valóban hasznosak lehetnek a megfigyelt adatok szempontjából. Az előrejelzés-értékelés nem mutatott szignifikáns eltérést a tény és előrejelzett hozamértékek között a megfigyelt 30 társaságnál a 2012-2016 közötti időszakban.

A 2. esetben mintán kívüli előrejelzés-értékelést mutattunk be, a 2016-os évvel, mint proxy-val. A 3. táblázat trendértékekkel mutatja a 2012-2015 évi autoregressziót, azonban a korábbi értékek nem mutattak szignifikáns kapcsolatot egymással. A 4. táblázatban az előrejelzés-értékelés szinte hasonló hatásokat mutat, mint amelyeket az 1. esetnél láttunk. Tehát egyik autoregressziós egyenlet sem mutatott érdemi eltérést a tény és az előrejelzett idősorokban. A harmadik esetben négy exogén változót vezettünk be a hozamprémium függvényeként. A koefficiens pozitív relációt mutat a hozamprémiummal, és az RF is szignifikáns hatásról tanúskodik. Ez egyértelműen jelzi, hogy az idioszinkratikus volatilitás pozitív kapcsolatban áll a hozamprémiummal, a koefficiens azonban nem szignifikáns. Az R-négyzet 36,8 százalék, ami indokolható. Az előrejelzés-értékelési teszt hasonlóságot sugallt a tény és az előrejelzett idősorok között, és az összes értékelési módszer (MSE, MAPE, MAE, Theil koefficiens, variancia aránya, torzítás aránya, kovariancia aránya) által adott eredmények egybecsengenek.

...

Fatima Rehman az Institute of Management Sciences kutatói ösztöndíjasa, Yasir Kamal az Institute of Management Sciences egyetemi adjunktusa, Saif Ul Amin a COMSATS Institute of Information Technology kutatói ösztöndíjasa

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra