Havi Összefoglaló

Ez történt 2017 decemberében

2017. december 28. 09:43:01
Decemberben interjút készítettünk Pulay Gyulával, az ÁSZ felügyeleti vezetőjével, áttekintettünk egy érdekes elemzést a magyarországi légszennyezésről és energiahatékonyságról, vitafórum rovatunkban bemutattunk két érdekes vitát a magyar nyugdíjrendszer problémáiról, illetve arról, hogy van-e szükség állami beavatkozásra a gazdaságpolitikában. Emellett elemeztük a nemzetközi államszámviteli sztenderdek alkalmazásának aktuális kérdéseit és bemutattunk egy tanulmányt a Szovjetunió utódállamainak közkiadásairól.


Pulay Gyula: Terjed a magyar modell
"€žSzervezetirányítási szempontból az integritás azt jelenti, hogy a szervezetnek van egy pozitív, a társadalmi elvárásokkal összhangban álló, szilárd értékrendje, és ezen értékek mentén működik. Ez utóbbi azt feltételezi, hogy a dolgozók is azonosultak a szervezet értékrendjével, és aszerint cselekszenek" - mondja dr. Pulay Gyula. Az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetőjét a korrupcióellenes világnap alkalmából az ÁSZ integritáskultúra elterjesztéséért tett erőfeszítéseiről kérdeztük.

Légszennyezés és energiahatékonyság Magyarországon - Lehangoló eredmények
Magyarországon a települések több mint felén közepes vagy súlyos a lakossági fűtésből származó légszennyezés, az energiaszegénység a települési önkormányzatok csaknem 80 százalékát érinti, a helyi önkormányzatok középületeinek hőszigetelése és fűtési rendszere pedig rossz állapotban van - derül ki a WWF Magyarország jelentéséből. Eközben az Állami Számvevőszék is értékeli a levegőminőség védelmét szolgáló intézkedéseket, az erről szóló jelentésének tervezetét észrevételezés céljából megküldte az ellenőrzöttek részére.

Vitafórum, Tanulmányok


Banyár József: Valóban a fiskalizáció oldaná meg a nyugdíjrendszer problémáit?
A cikk közvetlenül kapcsolódik Árva László és Mádi László tanulmányához, ahol a társadalombiztosításnál általában javasolják az áttérést a járulék alapú finanszírozásról a közvetlen állami finanszírozásra, miközben nem beszélnek arról, hogy emiatt megváltozna a mostani nyugdíjrendszer. Cikkemben azt kívántam rögzíteni, hogy a nyugdíjnál ilyen jelentős finanszírozási változás a teljes nyugdíjrendszer radikális megváltozását hozná magával, ami nem biztos, hogy kívánatos. Banyár József vitacikkére Árva László és Mádi László válaszolt.

Szakadát László: Piac vagy állam: elméletben és gyakorlatban
Botos Katalin Nicholas Wapshott Keynes és Hayek című könyvéről szóló szakirodalmi szemléjében alapvetően a műben szereplő két közgazdászról, és a nevükhöz köthető egyik alapvető gazdaságpolitikai vitakérdéssel kapcsolatban fejti ki gondolatait. Ebben a cikkben néhány pontosító megállapítást teszek, illetve egyes kérdésekben talán vitatkozom is, és az alapkérdés tekintetében le is teszem a garast. Ha egyáltalán valaha is felvetődött, a gyakorlatban, azaz a gazdaságpolitika tekintetében már rég eldőlt a piac kontra állam vita. Ugyanakkor a közgazdasági gondolkodás területén mindig is lesznek az állami beavatkozást némi kritikával szemlélő közgazdászok. Ez egyszerűen a közgazdaságtan fejlődéséből következik. Szakadát László írására Botos Katalin válaszolt.

Nijat Huseynov: A közkiadások osztályozása a Szovjetunió utódállamaiban és néhány OECD-tagállamban
A jelen tanulmány a közkiadások kezelését az OECD egyes tagállamaira és néhány szovjet utódállamra vonatkozóan vizsgálja. A kutatás fő célja a vizsgált országok fiskális politikáinak jellemzése és a párhuzamok felállítása, ezen belül a gazdasági ügyekre fordított kiadások és a GDP alakulása közötti korreláció vizsgálata. A rendelkezésre álló adatok elemzése alapján megállapítható, hogy a közkiadások megoszlása és GDP-n belüli aránya a különböző gazdasági ágakban a meghatározó gazdasági tevékenységeknek megfelelően diverzifikálódik. A korrelációelemzés alapján az elmúlt évtizedben valamennyi kiválasztott országnál pozitív lineáris kapcsolat mutatható ki a gazdasági ügyekre fordított kiadások és a GDP alakulása között.

Dr. Simon József - Fejszák Tamás: A nemzetközi államszámviteli sztenderdek alkalmazásának aktuális kérdései számvevőszéki perspektívából
Az államszámvitel folyamatos fejlődési folyamaton ment keresztül nemzetközi szinten is az elmúlt években. E változásokat jelentősen támogatta a nemzetközi számviteli sztenderdek előretörése. Emellett az Európai Bizottság által indított harmonizációs célú EPSAS projekt is számos feladatot és kihívást rejt magában. Az eredményszemlélet terjedése az uniós tagországok számvevőszékei számára is fontos területet jelentenek, amelyre jelentőségénél fogva kiemelt figyelmet kell fordítaniuk.