Havi Összefoglaló

Ez történt 2018 januárjában

2018. január 31. 10:48:52
Januárban megjelent a Pénzügyi Szemle legújabb száma. Az érdeklődők az új lapszámban a költségvetési maradvány kockázatairól, az államadósság mértékét meghatározó mutatókról, az elektronikus adóügyintézés gyakorlati alkalmazásáról olvashatnak, emellett egy könyvbemutató és öt további tanulmány várja az olvasókat, melyek az ergodikus és bizonytalan pénzügyi folyamatok, a jegybanki hitelösztönző programok, a Fed állampapírkamatokra gyakorolt hatásainak, a kereskedelmi kötvények pénzügyi szabályozásának, illetve a projektfinanszírozás kockázatainak témaköreibe engednek betekintést. Január hónapban az ÁSZ megtartotta a "Vezetés a közjó szolgálatában - közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment" című konferenciáját, és bemutattuk az államadósság-mutatókról és a köznevelési terület ellenőrzési tapasztalatairól szóló ÁSZ-elemzéseket.


Fiskális eszközök a gyakorlatban - Megjelent az új Pénzügyi Szemle
A Pénzügyi Szemle legújabb száma a fiskális eszközöket helyezi fókuszába, amely témakörrel három tanulmány foglalkozik. Az Olvasók ezekből a költségvetési maradvány kockázatairól, az államadósság mértékét meghatározó mutatókról, illetve az elektronikus adóügyintézés gyakorlati alkalmazásáról olvashatnak. Emellett egy könyvbemutató és öt további tanulmány várja az érdeklődőket, ezek az ergodikus és bizonytalan pénzügyi folyamatok, a jegybanki hitelösztönző programok, a Fed állampapírkamatokra gyakorolt hatásainak, a kereskedelmi kötvények pénzügyi szabályozásának, illetve a projektfinanszírozás kockázatainak témaköreibe engednek betekintést.

Tanulmányok a Pénzügyi Szemléből

Pulay Gyula - Simon József - Szilas István: A költségvetési maradvány mint költségvetési kockázat
Napjainkban egyre nagyobb jelentőségű a költségvetési gazdálkodás minősége. Ennek egy fontos - de a magyar és a nemzetközi közgazdasági szakirodalomban alig elemzett - kérdésköre az előirányzat-maradványok képződése és felhasználása. A cikk bemutatja az előirányzat-maradvány szerepét a költségvetési gazdálkodásban, valamint képződésének eseteit. Rámutat, hogy a maradványok nagyarányú képződése és felhasználása egyaránt költségvetési kockázatot jelent. A 2007 és 2016 közötti időszak zárszámadási adatai alapján elemzi a központi költségvetés tekintetében a maradványok keletkezésének és felhasználásának jellemzőit. Kiemeli, hogy - bár az egyes években hullámzott a maradványok keletkezésének és felhasználásának egyenlege - tendenciájában egyre nagyobb lett a képződött és a felhasznált maradványok értéke. Ezt követően költségvetési fejezetenkénti elemzéssel keresi a maradványok képződésének okait. Végül a cikk felhívja a figyelmet arra, hogy több eszköz (például "pool technika", eredményszemléletű számvitel alkalmazása) áll a kormányzat rendelkezésére a maradványokkal kapcsolatos kockázatok kezelésére.

Sávai Marianna - Kiss Gábor Dávid: Az államadósság mértékét meghatározó mutatók vizsgálata
A 2008-as válság következményeként az államadósságok növekedésnek indultak a világban, amely további gazdasági problémákat okozott az országoknak. Több európai uniós tagállam kényszerült a Trojka segítségét igénybe venni finanszírozási nehézségeik enyhítésére. Tanulmányunk célja az államadósságot befolyásoló tényezők vizsgálata. A Visegrádi országok és a Ciprus adatsoraival kiegészített GIPS államadósságára ható tényezőket hasonlítottuk össze egylépéses dinamikus panelmodell segítségével. Mindkét panelben azonosítani tudtuk a szakirodalom által korábban feltárt összefüggéseket. A deficit, az infláció, a folyó fizetési mérleg romlása az államadósság növekedéséhez, a reálkamat, a GDP-növekedés és foglalkoztatottság javulása az államadósság csökkenéséhez vezet. A reál effektív árfolyam azonban egyik panelben sem lett szignifikáns.

Ambrus Rita Anna - Széles Zsuzsanna: Az elektronikus adóügyintézés fejlesztése és gyakorlata
A magyar adórendszer átalakítására vonatkozó javaslatok között hosszú évek óta szerepel az egyszerűsítés, ezen belül is - egyik legfontosabb igényként - az adóadminisztrációs terhek csökkentése. A felgyorsult világban az ügyintézésre fordított idő mindenkinek drága. Az adóalanyok egy része szándéka ellenére sem képes egyedül eligazodni a paragrafusok sűrűjében, így segítségre szorul. Optimális esetben kérdéseire a választ az adóhatóság által biztosított különböző csatornákon gyorsan megkapja. A tanulmány célja, hogy feltérképezze az adóalanyok adózással kapcsolatos tájékozódási szokásait, az elektronikus ügyintézés lehetőségének ismertségét és gyakorlati alkalmazását.

ÁSZ konferencia és elemzések

A jó állam egyik legfontosabb értéke az átláthatósága - ÁSZ-konferencia
A közszféra kommunikációjának eredményességét a közjó oldaláról kell szemlélni, a jó kommunikáció egyszerre véd és támogat, nem fordítunk elég időt és figyelmet a tanulásra, ami az információ központú gazdaságban komoly hátrányt jelenthet. Sok más érdekesség mellett ezeket a gondolatokat osztották meg a hallgatósággal a "Vezetés a közjó szolgálatában - közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment" című tankönyv megjelenése kapcsán az Állami Számvevőszék és a Miskolci Egyetem által szervezett kerekasztal-beszélgetés résztvevői, dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, dr. Makó Csaba, a Szent István Egyetem tanára és dr. Németh Erzsébet, az ÁSZ felügyeleti vezetője. A kerekasztal-beszélgetést megelőzően a konferencián előadást tartott dr. Pulay Gyula, dr. Kocziszky György, Veresné dr. Somosi Mariann, dr. Windisch László és Warvasovszky Tihamér.

Salamon Ildikó - Czinder Enikő: ÁSZ-elemzés a köznevelési terület ellenőrzési tapasztalatairól
Az Állami Számvevőszék tanácsadó tevékenysége keretében befejezte elemzését, mely ellenőrzési tapasztalatait foglalja össze az államháztartáson kívüli köznevelési intézmények fenntartóinak a központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásáról. Az elemzés megállapította: a fenntartók a költségvetési támogatások igénybevételének kereteit és feltételrendszerét kialakították. Az állami támogatások igénylése és elszámolása szabályszerűen megtörtént. Hiányosságok voltak azonban a belső szabályozottság területén, továbbá az állami támogatások felhasználásáról vezetett nyilvántartások hiánya, a pénzügyi beszámolók hibái és hiányosságai veszélyeztették az elszámoltathatóság követelményének érvényesülését. Sérült az átláthatóság követelménye, mivel az ellenőrzött fenntartók nem tettek eleget a nyilvánosság tájékoztatására, a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségüknek.

Dr. Pulay Gyula - Dr. Simon József:
Előkészítés alatt az államadósság-mutatóról szóló kockázati elemzés
Az Állami Számvevőszék elemzéseivel segíti a Költségvetési Tanács munkáját. Ezért célul tűzte ki egy olyan tanulmány rendszeres elkészítését, amely bemutatja az államadósság-szabály teljesítését középtávon befolyásoló kockázati tényezőket. Megkezdődött a tanulmány módszertani háttérének kialakítása. Az ezt megalapozó elemzés során kidolgozták a tanulmány elméleti modelljét. A modell gyakorlati működtetéséhez szükséges folyamat első lépéseként az elemzést végzők kialakították a tanulmány módszertani kereteit, és meghatározták kockázati tényezők jelzésére alkalmas mutatószámok kiválasztásának kritériumait, és ennek alapján az első nyolc mutatószámot. Az elemzés második szakaszában kerül sor a mutatószámok teljes körének meghatározására, valamint az értékelési módszer kidolgozására.