Havi Összefoglaló

Ez történt 2018 májusában

2018. május 31. 09:08:39
Májusban tudósítottunk az ÁSZ által szervezett, az önkormányzati vállalatok ellenőrzési tapasztalatait bemutató "Jó gyakorlatok" szemináriumról, bemutattuk az ÁSZ önkormányzati adósságrendezést vizsgáló elemzését, továbbá publikáltunk négy tanulmányt a Pénzügyi Szemle legutóbbi számából.


Fókuszban az önkormányzati gazdasági társaságok - ÁSZ-konferencia
A felelős közpénzfelhasználás biztosítéka a megfelelő tulajdonosi joggyakorlás és az érdemi tulajdonosi ellenőrzés. A tulajdonosok, az ellenőrző szervezetek és a menedzsment hatékonyabb munkájával, valamint a közszolgáltatások szabályozási, végrehajtási és monitoring rendszerének fejlesztésével csökkenthetők az önkormányzati társaságok gazdálkodási és működési kockázatai. Tulajdonosi ellenőrzés hiányában következmények nélkül maradhat egy szervezet nem megfelelő működése, ezért egyértelmű eredményességi követelményeket kell lefektetni és ezek teljesülését folyamatosan nyomon kell követni. Több más érdekesség mellett ezeket a megállapításokat tették az Állami Számvevőszék által szervezett, az önkormányzati vállalatok ellenőrzési tapasztalatait bemutató "Jó gyakorlatok" szeminárium előadói.

Dr. Benedek Mária: Eléri-e célját az önkormányzati adósságrendezés? - elemzés
Elemzés keretében összegezte és értékelte az Állami Számvevőszék az önkormányzati adósságrendezés tárgykörében lefolytatott ellenőrzések tapasztalatait, kiegészítve azokat a Magyar Államkincstártól származó önkormányzati lejárt tartozások adataiból, valamint az adósságrendezésben részt vett önkormányzatoktól bekért újabb adatokból levont következtetésekkel. Az elemzés rámutatott, hogy az adósságrendezési eljárás célkitűzései nem valósultak meg maradéktalanul. Az adósságrendezések kezdeményezésekor meglévő önkormányzati tartozásállománynak mindössze egyharmadát érvényesítették a hitelezők esetenként, a fennmaradó kétharmad rész tartozásállomány nem került be az eljárásba, ezáltal megmaradt az önkormányzatok végtelenített hitelfüggősége.

Tanulmányok a Pénzügyi Szemléből

Oláh Dániel: A neoliberalizmus mint politikai program létrejötte és megvalósításának elemei
A tanulmány a szakirodalom elemzésével arra a kérdésre keres választ, hogy miként működik a közgazdasági elméletek és társadalmi érdekcsoportok interakcióinak megvalósulása a gyakorlatban. Arra az eredményre jut, hogy a neoliberális ideológia értelmezhető egy társadalmi érdekcsoport politikai programjaként. Bemutatja e program elméleti forrását: a közgazdászokból és társadalomfilozófusokból álló politikai mozgalom, a Mont Pelerin Társaság működését, és példát mutat azokra a hetvenes évektől megjelenő elméleti innovációkra a közgazdaságtanban, amelyek az állam szerepének újradefiniálását segítették.

Miskolczi Panna: A történeti és a kopula-függvényen alapuló kockázatszámítás összehasonlítása
Jelen tanulmány alapvető célja a történeti szimuláción alapuló kockázatszámítás összehasonlítása a kopulafüggvényen alapuló kockázatszámítással. A hét részvény napi árfolyamadatain végzett empirikus tanulmány eredményei alapján elmondható, hogy a kopulafüggvényen alapuló kockázatszámítás segíthet a kockázat pontosabb modellezésében.

Csath Magdolna: Tudás- és innovációalapú versenyképesség
A cikk vizsgálja a versenyképesség fogalom tartalmi változásait, különös tekintettel a negyedik ipari forradalom okozta gyors technológiai változások miatti új követelményekre. Megkülönbözteti a versenyképesség különböző szintjeit, és foglalkozik azzal is, hogy milyen szerepe van a jó kormányzásnak az egyes szintek erősítésében. Bemutatja a versenyképesség növelésének új forrásait, közöttük az innovációs és humán képességek javítását, elemzi a magyar gazdaság helyzetét ezen új források területén. Részletesen vizsgálja a globális értékláncok hatását a gazdasági diverzifikáltságra, az innovációs lehetőségekre és a humán tőke hasznosíthatóságára.

Zsótér Boglárka: A fiatal felnőttek pénzügyi kultúrájának vizsgálata
Jelen kutatás a 18-35 évesek pénzügyi kultúráját vizsgálja, kiemelten foglalkozik az időorientáció, a szükségletkielégítés és a pénzügyi jóllét összefüggéseivel. A téma vizsgálata interdiszciplináris megközelítést igényel, tehát a pszichológia, szociológia, fogyasztói magatartás tudományterületének eredményeire is alapoz. A kutatás 300 fős - nemre, korra, lakóhelyre - reprezentatív mintán történt, online kérdőíves formában.