2022. március 01. 10:00

Ez történt 2022 februárjában

Februárban megjelent a Pénzügyi Szemle 2022-es első különszáma, melynek fókuszában a belső kontrollrendszer és a vezetéstudomány állnak. A hónap során számos ÁSZ-elemzés jelent meg, melyek a munkaerőpiac várható változásait, a hazai pénzügyi tudatosság fejlesztésében 2016 óta történt változásokat, a NAV kisadózókkal kapcsolatos tevékenységeit, az uniós hatáskörök és azok közpénzügyi kockázatait, valamint az államadósság-mutató 2021. évi alakulására hatást gyakorló tényezőket vizsgálták.

Fókuszban a belső kontrollrendszer és a vezetéstudomány - Megjelent a Pénzügyi Szemle 2022/1-es különszáma
Az új lapszám fókuszában a belső kontrollrendszer és vezetéstudomány áll. Megismerhetjük az államháztartás belső ellenőrzés egyes rendszertani elemeit és oktatásának tapasztalatait, valamint a döntéshozatal kockázatmenedzsment eszközeivel történő támogatását. Olvashatunk továbbá a coaching szerepéről a magyar gazdaságfejlesztésben – különös tekintettel a vezetésfejlesztésre és a belső ellenőrzésre. Nem utolsó sorban megtudhatunk többet a magyar közszféra belső ellenőreinek tanácsadói tevékenységéről.

ÁSZ-elemzések

Jelentős átalakulás várható a munkaerőpiacon a következő években
Az utóbbi időben a munkaerőpiac világszerte látványos átalakuláson ment keresztül. A változás eredményeként a munkaerő kereslet és a kínálat is a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek irányába rendeződött át. A technológiai fejlődésnek köszönhetően lehetőség van a termelő ágazatokban is a munkaerő jelentős arányú kiváltására ipari gépekkel, robotokkal, azonban ezen technológiák sok esetben külföldről érkeznek. Érdemes figyelembe venni, hogy a más országok által használt technológiák mennyire beépíthetőek a hazai gazdasági és társadalmi környezetbe. A folyamat jelentőségét mutatja, hogy egyes elemzések szerint az automatizálás Magyarországon 2030-ig 1 millió munkahelyre fog érdemi hatást gyakorolni vagy a munkaerő kiváltásával, vagy a munkafolyamatok, struktúrák átrendeződésével.

Rangos hazai folyóiratban jelentek meg az Állami Számvevőszék kutatásának eredményei
A Magyar Bankszövetség tudományos folyóirata, a Gazdaság és Pénzügy legújabb lapszámában jelent meg az Állami Számvevőszék, széles szakmai együttműködésben készült kutatása a hazai pénzügyi tudatosság fejlesztésében 2016 óta történt változásokról.

A NAV kisadózókkal kapcsolatos tevékenységeit ellenőrizte az ÁSZ
Az Állami Számvevőszék a most lezárult ellenőrzése keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a kisadókkal – kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA) - kapcsolatos tevékenységének szabályozottságát, valamint feladatellátása megfelelőségét vizsgálta. A számvevőszéki ellenőrzés úgy értékelte, hogy a NAV-nak a kisadókhoz kapcsolódó tevékenységeinek szabályozottsága megfelelően követte a törvényi előírások változásait, a NAV szabályszerűen járt el a kisadózók adóellenőrzései és a hátralékok kezelése során, a terület szabályozottsága kielégítő, az ellenőrzés ugyanakkor hiányosságokat állapított meg speciális részterületeken.

ÁSZ-elemzés az uniós hatáskörökről és azok közpénzügyi kockázatairól
Az elemzés célja a napjainkban tapasztalható uniós integrációs folyamatok, az unió föderális működési jellegének, az erősödő „lopakodó” uniós hatáskörbővítés jelenségének, közpénzügyi kihatásának bemutatása a tagállami hatáskörökre, és a gazdasági, valamint közpénzügyi kockázatokra tekintettel.

Dr. Simon József – Erdélyi Attila: A 2021. évben eredményes volt a gazdaságélénkítést célzó politika
Az Állami Számvevőszék most nyilvánosságra hozott monitoring elemzése az államadósság-mutató 2021. évi alakulására hatást gyakorló tényezőket, valamint a makrogazdasági és költségvetési folyamatokat értékelte. Az Állami Számvevőszék elemzői arra a fő következtetésre jutottak, hogy a történelmi mértékű 7,1%-os 2021. évi gazdasági növekedéshez hozzájárultak a 2020. év végén elindított és 2021. év során folytatott – jelentős költségvetési kiadásokból finanszírozott – gazdaság újraindítását ösztönző kormányzati intézkedések. Az uniós szinten is kimagasló gazdasági teljesítmény alapján a 2021. évben Magyarországra vonatkozóan visszaigazolódott a gazdaságélénkítést célzó politika eredményessége.

Tanulmányok a Pénzügyi Szemléből

Jaka Winarna - Muhtar Muhtar - Sutaryo Sutaryo - Prihatnolo Gandhi Amidjaya: Az indonéz kormányzati szektor belső kontrollrendszere és az önkormányzatok igazgatási teljesítményének kapcsolata
A tanulmány az önkormányzati belső kontrollrendszereknek az önkormányzatok igazgatási teljesítményére gyakorolt hatását vizsgálja Indonézia példáján. A szerzők a Belügyminisztérium, a Pénzügyi és Fejlesztési Felügyelet, a Statisztikai Hivatal, valamint az önkormányzati pénzügyi beszámolók és weboldalak másodközlésű adatait használták fel. 508 önkormányzatnak a 2017–2019-es időszakra vonatkozó 1524 adatsorából adatbázist hoztak létre, és az adatok közötti összefüggéseket elemezték. A cikk bemutatja, hogy 2017–2019 között több önkormányzat még mindig alacsony vagy közepes igazgatási teljesítményt nyújtva működik, ami nem elégíti ki a Belügyminisztérium 2015. évi stratégiai tervében meghatározott elvárásokat. Elemzésünk empirikus bizonyítékot nyújt arra, hogy a belső kontrollrendszer három eleme: a kontrollkörnyezet, a kockázatelemzés, valamint az információ és kommunikáció pozitívan hat az önkormányzatok igazgatási teljesítményére. Eredményünk segítséget kíván nyújtani a Pénzügyi és Fejlesztési Felügyeletnek, hogy folyamatosan optimalizálja az indonéz önkormányzatok belső kontrollrendszerének fejlesztésére irányuló programjait, illetve a Belügyminisztériumnak, hogy nagyobb hatást gyakorolhasson az önkormányzatok igazgatási teljesítményére.

Kucsma Daniella - Varga Krisztina: Kórházak hatékonysági tartalékainak feltárása DEA-módszerrel
Tanulmányunkban a magyar egészségügyben kiemelt szerepet betöltő, fekvőbeteg-ellátást nyújtó kórházak relatív hatékonyságának vizsgálatára vállalkozunk. A Magyar Nemzeti Bank 2020-as évi Versenyképességi Jelentése alapján a magyar egészségügyi rendszer számos tartalékkal rendelkezik, és ezen tartalékok felhasználásával a rendszer fenntarthatósága javítható. A 2015–2019 időszakra vonatkozó vizsgálat során kiemelt figyelmet fordítottunk a vizsgált ágazatban elérhető és értelmezhető mutatók meghatározására. Ezen kihívás megválaszolására alkalmas a relatív hatékonyságvizsgálat módszere (DEA). Elemzésünk egységei magyarországi állami fenntartású intézmények, az egyes egységek az összes ágyszám alapján kerültek tipologizálásra. A vizsgálatba azon általános profilú kórházakat vontuk be, amelyek ágyszáma 600 és 1200 db ágy közötti. A program futtatása során kapott eredmények egyértelműen megmutatták, hogy vannak olyan intézmények, amelyek nem működnek olyan hatékonyan, mint a vizsgálatba bevont szervezetek többsége, ugyanakkor a próbavizsgálatok alapján meghatározható gyakorlati alkalmazásához még további kutatások, valamint a mutatószámok pontosítása szükséges.