2021. július 30. 7:00

Ez történt 2021 júliusában 

Júliusban további tanulmányokat mutattunk be részletesen a Pénzügyi Szemle legfrissebb számából, megemlékeztünk Lentner Csaba, a Pénzügyi Szemle szerkesztőségi tagjának kitüntetéséről és bemutattunk négy ÁSZ-elemzést, melyek a koncesszió, a munkabéreket érintő közterhek, a munkaerő társadalmi állapotának, illetve a háztartásban elérhető megtakarítások és környezetvédelem témaköreit járták körbe. 

ÁSZ-elemzések 
 
Közérthetően a koncesszióról
Alábbi cikkünk a koncesszió témakörét járja körbe, amelyben bemutatásra kerülnek az általános információk a témával kapcsolatban, a koncesszió jogszabályi háttere, a koncesszió és a közbeszerzés közti különbség, majd végül a koncesszióval kapcsolatos közszférára vonatkozó kockázatok bemutatása.

Fókuszban a munkabéreket érintő közterhek - ÁSZ-elemzés
Az Állami Számvevőszék legfrissebb elemzése bemutatja a 2020-ban bevezetett közteher-csökkentő intézkedéseket, értékeli a nem bérjellegű munkaerőköltségek növekedését. Ezen túlmenően azt is, hogy mit jelentene, amennyiben a magyar adóék az EU átlagának, vagy Szlovákia adóéke értékére módosulna. Az elemzés a témában nyilvánosan elérhető, 2019. és 2020. évi adatokat használta fel, illetve amennyiben az adott résztéma elemzése megkívánta kitekintett az ezen időszakot megelőző évekre is.

A munkaerő társadalmi állapotának fontossága
Az ember, mint munkaerő testi, szellemi épségének fontossága mérvadó a mai társadalomban, tekintve, hogy a születéskor várható élettartam is egyre jobban növekszik. A sport, az egészségmegőrzés és fejlesztés, a kultúra, a vallás és a hit, a közösségek megtartó ereje mind hatnak az emberre, mint munkaerőre, ezért szükséges költségvetési forrásokat biztosítani ezek fejlesztésére, a társadalmi állapot megőrzésének és fejlesztésének érdekében. 

Spórolj és óvd a környezeted egyszerre!
Minden háztartásban jelentkeznek különböző rezsikiadások, ezek azonban kis odafigyeléssel csökkenthetők. A rezsi mértéke ugyanis energiafelhasználásunkat tükrözi, melyet a háztartási gépeink működése generál. Ezen eszközök energiaigénye azonban visszafogható, ha odafigyelünk, hogy a vásárlásnál minél energiahatékonyabb berendezéseket válasszunk. A hab a tortán, hogy az energiafelhasználásunk mérséklésével hozzájárulunk a környezetünk és a gazdaságunk védelméhez is.

Tanulmányok a Pénzügyi Szemléből 


Szobonya Réka: Kompetenciák a pénzügyek területén – lakossági felmérés tapasztalatai
A világméretű Covid-járvány idején megnőtt a digitális pénzügyi szolgáltatások alkalmazási gyakorisága, aminek egyik oka lehet a fertőzéstől való félelem, amely mögött nem feltétlenül húzódik körültekintő tájékozódás. Az egyre inkább digitalizálódó pénzpiacon való eligazodáshoz a pénzügyi ismereteken túl elengedhetetlen a termékek igénybevételéhez szükséges eszközök, kompetenciák megléte. A pandémia kitörése előtt, 2019 nyarán lezajlott lakossági felmérésben vizsgáltam a pénzügyek intézésével kapcsolatos digitális kompetenciák szintjét, összefüggéseit a pénzügyi tudásszinttel, az elektronikus pénzügyi szolgáltatások használatával. Kutattam a nemek közötti esetleges eltéréseket a digitális kompetenciák szegmenseiben és összességében, valamint vizsgáltam, hogy a digitális eszközök használata független-e a személyek demográfiai jellemzőitől. Feltételeztem, hogy a kompetenciák területén a nők eredményei nem maradtak el a férfiakétól, viszont a lakhely fejlettségi szintje összefüggésben van a digitális pénzügyi eszközök igénybevételével.

Csiszárik-Kocsir Ágnes - Varga János - Garai-Fodor Mónika: A múlt és a jelen pénzügyi válságainak ismerete a pénzügyi oktatás függvényében
Jelen tanulmányban arra vállalkozunk, hogy rávilágítsunk a régmúlt és a közelmúlt, valamint a jelen válságainak ismeretére, azok hatásainak érzékelésére a korábbi pénzügyi tanulmányok függvényében. Ehhez egy 2020-ban végzett kérdőíves kutatás eredményeit használjuk fel, széles körű szakirodalmi kutatással megalapozva azt. Célunk, hogy megvilágítsuk vagy megcáfoljuk a pénzügyi oktatás azon hiányosságait, amelyek fontosak a gazdaságban állandóan jelen lévő válsághelyzetek felismerésében és kezelésében.

Denich Ervin: A számviteli minőség metodológiai vizsgálata
Jelen tanulmány célja, hogy a vállalkozások beszámolóinak korai minőségmérési modelljeit rendszerezze, összegezze, hiszen ezek a beszámolók képezhetik a felhasználói kör döntéshozatali alapjait. A szerző minőségi szempontból a DeAngelo-modell (1986) és a módosított Jones-modell (1995) segítségével vizsgálja a Baranya megyében termelő tevékenységet végző vállalkozások beszámolóját. A beszámolók minőségét a teljes befolyásolás összes eszközzel arányos változásaként vizsgálja 2016 és 2019 között. T-statisztikával mérve a vizsgált időszakban a teljes befolyásolás negatív értéket vett fel, amely azt sugallhatja, hogy a vállalkozás vezetői jövedelemcsökkentő eredményszemléletű döntéseket hoznak. A kapott eredmények jelzésértékűek, ugyanakkor további vizsgálatokat szükséges végezni annak érdekében, hogy magabiztos következtetéssel szolgálhassunk.

Rangos elismerést kapott Lentner Csaba, a Pénzügyi Szemle szerkesztőségi tagja
Prof. dr. Lentner Csaba, az Állami Számvevőszék közpénzügyi folyóirata, a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottságának és szerkesztőségének tagja Magyary Zoltán Emlékérem kitüntetésben részesült. A rangos szakmai elismerést a nemzetközi térben is kiemelkedő állampénzügyi kutatásaiért, a közigazgatás-tudományt gazdagító elmélet és gyakorlati területen végzett munkásságért kapta. A kitűntetéshez a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsága és munkatársai nevében ezúton is gratulálunk.