2021. május 23. 7:00

A piac és a közbeszerzés járványhelyzet idején

A Covid-19 néven ismertté vált vírus okozta világjárvány az elmúlt több mint egy évben világszerte jelentős hatással volt a társadalmi és a gazdasági folyamatokra. A vírus eddigi három hullámának időszakában hozott döntések megváltoztatták az emberek életmódját, a biztonságra törekvés és a védekező eszközökhöz hozzáférés szempontjai elsődlegessé váltak. Az Állami Számvevőszék pénteken megjelent, A piaci verseny szempontjai a COVID-19 világjárvány időszakában a védekezési eszközök tekintetében című elemzésében a szakértők arra mutatnak rá, hogy a járvány felülírta a megszokott piaci mechanizmusokat, a védekező eszközök piacain a hiánygazdaság jellemzői érvényesültek. Az elemzéshez kapcsolódó cikksorozunk harmadik, befejező részében a szabályozó eszközök, főként a közbeszerzés járványhelyzet idején történő érvényesülését mutatja be.
A védekező eszközök hiánya miatt a "társadalmi költség" a járványhelyzetben jelentőssé vált. Ennek csökkentése érdekében központi beavatkozásra volt szükség. Volt olyan termék, ahol maga az állam is megjelent vevőként, továbbá központi intézkedésekkel igyekeztek a termékek hiányát gyors reakciókkal csökkenteni.

Az Európai Unió széles koordinációs tevékenységet látott el a járványhelyzetben. Jelentős erőfeszítéseket tett a védekező eszközök beszerzésének megkönnyítése és a védekezési eszközökhöz való hozzájutásban a szolidaritás érvényesítése terén.

Az Európai Bizottság a védekező eszközök beszerzésének megkönnyítése érdekében létrehozta a Covid-19 elleni küzdelemhez szükséges orvostechnikai felszerelések koordinációs központját. A Koordinációs központ a tagállamok rendelkezésre álló készleteiből történő szükségletek kielégítése céljából együttműködik a nemzeti hatóságokkal, gyártókkal és más érdekelt felekkel. A Bizottság a tagországok koronavírussal történő küzdelme elősegítése érdekében 2020 márciusában új, sürgősségi orvosi eszközökből álló közös európai stratégiai készletet hozott létre (rescEU), amely lélegeztetőgépekből, védőmaszkokból, védőkesztyűkből és laboratóriumi eszközökből állt. A Bizottság teljes egészében finanszírozza a rescEU működtetésével kapcsolatos költségeket és folyamatosan feltölti a készleteket. Elsőként Németország és Románia, majd szeptemberben Dánia, Görögország, Magyarország és Svédország is hozott létre rescEU-raktárat, 2021. januárjában pedig Belgium, Hollandia és Szlovénia is csatlakozott. A Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz a világjárvány kezelésére irányuló tagállami erőfeszítésekhez nyújt segítséget. A Bizottság a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközből 100 millió eurót mozgósított több mint 20 millió antigén gyorsteszt készlet megvásárlására, továbbá 150 millió euró pénzügyi támogatást nyújtott 18 tagállamnak és az Egyesült Királyságnak alapvető orvosi termékek szállításához.

A közbeszerzések szabályait a kínálati piac működésére alakították ki, ezzel szemben a járványhelyzetet a védekező eszközök vonatkozásában hiánygazdasági állapot jellemezte. A közbeszerzés szabályai jellemzően a kínálati piacon, a "vevők piacán" működnek, ahol a vevő az eladók közül válogatva a legmegfelelőbb áron és minőségben tudja beszerezni a kívánt terméket. Ezzel szemben a hiánygazdaság az "eladók piaca", ahol megnőtt a gyors reagálás fontossága. Az intenzív hiány pedig növeli a korrupciós kockázatot is. A védekező eszközök hiányára válaszul a sürgős esetek, az azonnali intézkedések feltételeit a közbeszerzés keretében meg kellett teremteni, figyelemmel arra, hogy a szabálykövetésnek és rendezettségnek a Covid-19 világjárvány időszakában különösen nagy jelentősége van.

Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései értelmében a hatékony és felelős közpénzfelhasználás során a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint szükséges eljárni és biztosítani szükséges az átláthatóságot illetőleg a közélet tisztasága elvének maradéktalan betartását. A verseny tisztaságát a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény rendelkezései hivatottak biztosítani, melyeket természetesen a közbeszerzési eljárásokban is alkalmazni szükséges.

A verseny a közbeszerzés szempontjából is előnyös, jó a vevőnek, hiszen biztosítja, hogy a terméket saját preferenciái alapján, az eladók közül válogatva a legmegfelelőbb áron és minőségben tudja beszerezni; és jó az eladónak, hiszen folyamatos alkalmazkodást kíván a piaci elvárásokhoz és körülményekhez, ezáltal fokozza a hatékonyságot és termelékenységet.

Közbeszerzés esetén a piac szereplői speciálisak. A jogilag szabályozott közbeszerzési piac szereplői egyrészt az ajánlatkérők, akik a közpénzek felhasználásával, és a beszerzési igényeik kielégítése céljából közbeszerzési eljárást folytatnak le, amelynek eredményeképpen szerződést kötnek az összességében a legjobb ajánlatot tevő ajánlattevővel. A piac másik résztvevője az ajánlattevő, az a piaci gazdasági szereplő, vállalkozás, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

A járványhelyzet alatt a védekező eszközök piacán a kínálati piacot a keresleti piac váltotta fel. A rendkívüli helyzetre reagálva a Bizottság 2020 áprilisában megjelent, a "Közbeszerzési keretnek a COVID-19-válság okozta szükséghelyzetben történő alkalmazásáról" című közleménye többek között rögzítette, hogy "A COVID-19-járvány jelentette egészségügyi válság következtében rendkívüli mértékben megnövekedett az egyes hasonló jellegű áruk és szolgáltatások iránti kereslet, miközben bizonyos ellátási láncok működésében zavarok léptek fel; mindezek kezelése gyors és intelligens megoldásokat, valamint agilitást igényel." A Bizottság a közbeszerzési keretek tágítására - a válság kezeléséhez szükséges áruk, szolgáltatások és beruházások beszerzése tekintetében - különböző megoldási lehetőségeket fogalmazott meg.

A közbeszerzések járványhelyzet alatti magyarországi szabályozása az alapvető folyamatok megtartása mellett nagyfokú rugalmasságot teremtett és az Európai Bizottság ajánlásával is összhangban történt. A szabályozási egyszerűsítés, mentesítés támogatta a piacon fellelhető védekező eszközök esetén a gyors reagálást, ezáltal a gyors beszerzés hozzájárult a hiány állapotok mielőbbi csökkentéséhez. A könnyített szabályok értelmében előzetes mentesítés birtokában a beszerzés három - kivételes sürgősség esetén egy adott gazdasági szereplő - ajánlatának bekérésével is megvalósítható volt.

A veszélyhelyzet megszűnésének napjától az egyszerűsített beszerzési szabályokat tartalmazó rendelet hatályát vesztette. Ugyanakkor - az esetleges válsághelyzetek kezelésére - a szabályok változatlan formában beépültek az egészségügyről szóló törvénybe. Egyszerűsített beszerzési eljárással valósítható meg az egészségügyi válsághelyzet idején az egészségügyi válsághelyzet kezelésével közvetlenül összefüggő vagy az egészségügyi válsághelyzetben a védekezést irányító állami szervek, védekezést irányító csoportok hatékony működését szolgáló beszerzés. A közbeszerzésekről szóló törvény 2020. december 11-től hatályos módosulása következtében pedig veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet esetén a humánjárvány megelőzése vagy elhárítása érdekében történő, az európai uniós értékhatárt el nem érő értékű beszerzésekre nem kell a közbeszerzési törvény rendelkezéseit alkalmazni.

A közbeszerzések járványhelyzet alatti szabályozásának magyarországi egyszerűsítése a Bizottság ajánlásával összhangban történt. A végrehajtott egyszerűsítés - a védekező eszközök piacának hiány állapotában - hozzájárult a piacon fellelhető, rendelkezésre álló termékek esetén a gyors reagáláshoz, ezáltal a gyors beszerzéshez, és ezzel a hiány állapot mielőbbi csökkentéséhez. Ugyanakkor a szabályozási módosítások során a döntéshozatal folyamatába épített kontrollok (Belügyminisztérium eljárásrend), illetőleg a beszerzések szabályszerűségének utólagos ellenőrzése hozzájárul az integritás erősítéséhez és a korrupciós kockázatok csökkentéséhez. A módosított szabályok ugyanakkor gyors alkalmazkodási lehetőséget biztosítanak - egy esetleges jövőbeni veszélyhelyzetben is egészségügyi válsághelyzet idején - a válsághelyzet kezeléséhez kapcsolódó beszerzések körében.

Az Európai Versenyhatóságok Hálózata szintén felismerte a piaci változások hatását a verseny alakulására, az elfogadott nyilatkozat a versenytársak fokozott együttműködési lehetőségét rögzíti bizonyos ágazatokban, az ellátási hiányok átmeneti, szükséges és arányos kiküszöbölésével kapcsolatban.

Összegezve elmondható, A Covid-19 járványhelyzetre is igaz az a megközelítés, hogy válsághelyzetben a társadalmi viszonyok, intézményi adottságok meghatározott magatartási formákat, gazdasági szabályosságokat, normákat szülnek. Ezeket nem lehet állami elhatározással hatályon kívül helyezni. A tudatos cselekvésnek ugyanakkor széles tere van, egyes tendenciák felerősíthetők vagy gyengíthetők, az alkalmazkodás súrlódása csökkenthető, továbbá egyes adottságok nem örökérvényűek, aktívan megváltoztathatók.

A piaci verseny szempontjai a COVID-19 világjárvány időszakában a védekezési eszközök tekintetében című elemzést bemutató cikksorozatunk végére értünk. Ma a szabályozó eszközök, főként a közbeszerzés járványhelyzet idején történő érvényesülése volt a téma. A háromrészes cikksorozat második része a verseny módosulását mutatta be, a Covid-19 világjárvány idején egyes, a védekezést biztosító eszközök piacán. Az első rész témája pedig a megváltozott piaci körülmények és a kapcsolódó piacgazdasági mechanizmusok közérthető bemutatása volt.