Pénzügyi Szemle folyóirat

Szerzői útmutató

2016. december 9. 15:32:09

SZERZŐI ÚTMUTATÓ A PÉNZÜGYI SZEMLÉBEN PUBLIKÁLÓK RÉSZÉRE


A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, azokat megfelelő módon idézték és szakszerűen hivatkoztak rájuk. Ugyanazon kutatást bemutató kézirat különböző önálló publikációkban, vagy folyóiratokban való szerepeltetése, valamint a kézirat több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül.

Ennek megfelelően a szerzők a kézirattal együtt kitöltött szerzői nyilatkozatot csatolnak: szerzői nyilatkozat (egyszerzős kézirat), szerzői nyilatkozat (többszerzős kézirat)

A kéziratokat elektronikus formában, mellékletként kérjük beküldeni a szemle@asz.hu e-mail címre. A Microsoft Office programcsomag használatát kérjük.
 • Tanulmány esetén közlemények hossza átlagban 40 000 karakter (szóközökkel).
 • Disputa cikk esetén a közlemények hossza átlagban 30 000 karakter (szóközökkel)
 • Recenzió esetén a közlemények hossza átlagban 15 000 karakter (szóközökkel)
 • Letter to the Editor műfaj esetén a közlemények hossza átlagban 4000 karakternél kevesebb (szóközökkel)
A Letter to the Editor kivételével a kézirat tartalmazza:
 1. címoldal;
 2. magyar összefoglalás, kulcsszavak; angol összefoglalás (angol címmel), keywords;
 3. szöveg;
 4. irodalomjegyzék;
 5. táblázatok;
 6. ábrák.
 1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kézirat címe, esetleg alcíme, a szerzők neve, a szerzők tudományos fokozata, titulusa, a szerzők munkahelye (feltüntetve a város is), a szerzők beosztása. Adják meg a levelező szerző e-mail címét, telefonszámát és a kézirat benyújtásának dátumát. A levelező szerző e-mail címét a lapban feltüntetjük. A szerző a kéziratban tüntesse fel azokat a pénzügyi, vagy egyéb érdemi érdekeltségeit, a kutatás során igénybe vett támogatási forrásokat, amelyek befolyásolhatják az abban közölt eredményeket.
 2. Az összefoglalást magyar és angol nyelven kell beküldeni, külön-külön lapon. Az összefoglalás nem tartalmazhat rövidítéseket. Megszerkesztésénél az alábbiakat kell figyelembe venni: "Bevezetés", "Célkitűzés", "Módszer", "Eredmények" és "Következtetések". Az összefoglalás lényegre törő megfogalmazása történjék oly módon, hogy csupán annak elolvasása is elegendő legyen a dolgozat lényegének megértéséhez. A magyar és angol összefoglalás hossza igazodjon egymáshoz, a maximális karakterszám 1000. Maximum öt kulcsszó adható meg a magyar és az angol nyelvű összefoglaló után, valamint kérjük a JEL-kód feltüntetését is.
 3. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó számára. Az eredeti közleménynél a bevezetőben, néhány mondatban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. A részletes történelmi bevezetést kerülni kell. A módszertani részben világosan és pontosan kell bemutatni vagy hivatkozni azokat a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket megkapták. Az eredmények és a megbeszélés, vagy következtetések részeket külön és világosan kell megszerkeszteni. Az érvelés legyen kapcsolatban az idevonatkozó legújabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapításokkal, amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Az eredmények újszerűsége világosan tűnjön ki. A módszerek, eredmények, következtetések kapjanak megfelelő alcímeket. A kéziratban az ábrák helyét, címét kérjük arab számokkal jelölni.
 4. Irodalmi hivatkozások. Az idézett művekre minden esetben szakszerűen kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazokra a kiadványokra, amelyek tudományos eredményeit munkájukban felhasználták. Csak azok az irodalmi hivatkozások sorolhatók fel, amelyekre a szövegben utalás történt és direkt kapcsolatban vannak a kutatott problémával. Háromnál több szerző esetén a három szerző neve után "et al" írandó. A szövegközti szakirodalmi utalásokat zárójelben kérjük feltüntetni, például (Menard, 2004). Ha valamelyik szerzőtől több, azonos évben megjelent munkára hivatkozik, a művek megkülönböztetésére használja az évszám mellé írt a, b, c stb. indexet. Szó szerinti idézet esetében az oldalszámot is meg kell adni.

Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén abc-sorrendben kell közölni, a következőképpen oldva fel a szövegközi utalásokat:

 • Könyveknél: Felföldi B., Németh E., Tarr K. és Vass Gy. (2002). Kommunikáció mint az európai integráció önkormányzati szempontból kiemelt kérdése. Municipium Magyarország Alapítvány, Budapest
 • Tanulmánykötetekben, gyűjteményes kötetekben megjelent publikációknál: Menard, C. (2004). A new institutional approach to organization. In: Menard, C.,&Shirley, N (ed.) Handbook of new institutional economics. Kluwer: Boston-Dordrect. pp 281-318.
 • Folyóiratban megjelent cikkeknél: Horvath, B., Kondorosi, E., John, M., Schmidt, J., Török, I., Györgypal, Z. & Kondorosi, A. (1986). Organization, structure and symbiotic function of Rhizobium meliloti nodulation genes determining host specificity for alfalfa. Cell, 46(3), 335-343.
 • Web címeknél: World Bank Institute (2010). Governance matters 2009. Worldwide Governance Indicators, 1996-2008. Online:
 1. A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot külön lapon kell megadni. A táblázat ne legyen kép, a táblázatokat wordben, excelben kérjük elkészíteni.
 2. Az ábrákat címmel kell ellátni. Az ábrákat mindig grafikus rajzolja, ezért - hogy pontosak legyünk - kérjük az adatsorokat. Kérjük a mértékegység, jelmagyarázat szükség szerinti megadását. Az ábra forrását kérjük megjelölni; a szövegben megfelelő helyen jelenjen meg az ábrákra, táblákra, jegyzetekre való hivatkozás.
Köszönjük, hogy megfelelően előkészített kézirattal segíti munkánkat!

a Pénzügyi Szemle szerkesztősége