Tanulmányok, előadások

ÁSZ-elemzés a köznevelési terület ellenőrzési tapasztalatairól

2018. január 24. 13:52:28
Az Állami Számvevőszék tanácsadó tevékenysége keretében befejezte elemzését, mely ellenőrzési tapasztalatait foglalja össze az államháztartáson kívüli köznevelési intézmények fenntartóinak a központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásáról. Az elemzés megállapította: a fenntartók a költségvetési támogatások igénybevételének kereteit és feltételrendszerét kialakították. Az állami támogatások igénylése és elszámolása szabályszerűen megtörtént. Hiányosságok voltak azonban a belső szabályozottság területén, továbbá az állami támogatások felhasználásáról vezetett nyilvántartások hiánya, a pénzügyi beszámolók hibái és hiányosságai veszélyeztették az elszámoltathatóság követelményének érvényesülését. Sérült az átláthatóság követelménye, mivel az ellenőrzött fenntartók nem tettek eleget a nyilvánosság tájékoztatására, a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségüknek.

Salamon Ildikó - Czinder Enikő


Az Állami Számvevőszék fontos küldetése, hogy ellenőrzési tapasztalatai alapján, törvényben meghatározott tanácsadó tevékenysége keretében támogassa az ellenőrzötteket, továbbá a potenciális ellenőrzötteket. Tanácsadó tevékenysége keretében készíti az ÁSZ elemzéseit, melyekben nem ellenőrzési megállapításokat tesz, hanem összefüggésekre, hatásokra világít rá. Célja, hogy felhívja a figyelmet az adott területen jelentkező kockázatokra, valamint bemutassa a jó gyakorlatokat.

A törvényi előírások az 1990-es évektől lehetővé tették, hogy az egyházak, alapítványok, közalapítványok és más jogi személyek, továbbá egyéni vállalkozók iskolákat, illetve egyéb oktatási-nevelési intézményeket alapítsanak és tartsanak fenn. A nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítanak a mindenkori költségvetési törvények.

Az Állami Számvevőszék 2015-2017 között összesen 12 nem állami humán szolgáltató intézményeket fenntartó szervezetnél - alapítványoknál, közalapítványoknál, nonprofit gazdasági társaságoknál - folytatott le ellenőrzést. Az ellenőrzött fenntartók a humánszolgáltatási közfeladatok ellátásáról 2015. december 31-én 23 intézmény működtetésével gondoskodtak, feladatellátásuk területileg - a hozzájuk kapcsolódó 387 tagintézménnyel és telephellyel - szinte az ország egész területére kiterjedt, és egy kivételével a köznevelés területén működtek. Az elemzés a 2017 végéig nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentések ellenőrzési tapasztalatai alapján a köznevelési területen foglalja össze a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat, mutatja be a jó gyakorlatokat.

Az elemzés megállapította, hogy a fenntartók - kisebb, egyedi hibák mellett - szabályszerűen alakították ki a saját, illetve intézményeik működési és közfeladat ellátási feltételeit, kereteit. A két terület szabályszerűségét erősítette a külső védelmi vonalak működése, a rendszeres törvényességi és hatósági ellenőrzések rendszere. Az éves beszámoló készítési kötelezettségüknek a fenntartók eleget tettek, jelentős részben a jogszabályi előírásokat betartva készítették el az éves pénzügyi beszámolókat. Ugyanakkor az ellenőrzések több hibát tártak fel jellemzően az eredménykimutatás, illetve a mérleg nem jogszabályi előírásoknak megfelelő elkészítéséből adódóan. A beszámolók a hibás adatok tekintetében nem nyújtottak megfelelő tájékoztatást az adott szervezet gazdálkodásáról.

A fenntartók a költségvetési támogatásokat többségében szabályszerűen - néhány esetben az előírt határidőt túllépve - adták át intézményeiknek. Emellett azonban 2012-2013 között több esetben előfordult, hogy a fenntartók a jogszabályi előírás ellenére nem adták át a támogatások teljes összegét az intézményeknek. 2014-től a jogszabály már nem írta elő a fenntartók számára a költségvetési támogatások intézmények részére történő teljes körű átadásának kötelezettségét. Ugyanakkor azok a fenntartók, amelyek 2014-2015 között ezzel a lehetőséggel éltek, a jogszabályi előírások ellenére nem rendelkeztek az át nem adott támogatások cél szerinti felhasználását alátámasztó nyilvántartással. A költségvetési támogatások cél szerinti felhasználását az intézmények fenntartói nem ellenőrizték, és a külső ellenőrzések rendszere sem fedte le ezt a területet.

Az elemzés feltárta, hogy az ellenőrzött fenntartók jelentős része a szabályozási kereteket nem a jogszabályi előírásokkal összhangban alakította ki. Alapvető hiányosságok voltak a számviteli, valamint az iratkezelési szabályozás terén. A fenntartók jellemzően nem szabályozták emellett a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos kérdéseket, és több esetben nem, vagy nem megfelelően tettek eleget a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó kötelezettségüknek. Jelentős részük a törvényi előírás ellenére nem végezte el az intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának értékelését, az értékelési kötelezettségnek eleget tevő fenntartók pedig több esetben a jogszabályi előírás ellenére nem hozták nyilvánosságra az értékelés eredményét. Emiatt a szolgáltatásokkal közvetlenül érintettek, illetve a nyilvánosság szakmai feladatellátásra vonatkozó tájékoztatása nem volt megfelelő.

Az elemzés rámutatott az ellenőrzési tevékenység fontos szerepére a szabályszerű, hibamentes működés biztosítása tekintetében, mivel azokon a területeken volt tapasztalható a leginkább szabályszerű működés, amelyek esetében a külső ellenőrzés, a szakmai, a törvényességi és a hatósági kontroll valamilyen formában kiépült. A külső ellenőrzés megléte ugyanakkor önmagában nem jelent garanciát a szabályszerű működésre.

A szabályszerű feladatellátás érdekében az ÁSZ ellenőrzései során 71 javaslatot fogalmazott meg a fenntartók vezetői részére, mely javaslatok túlnyomó többsége az elemzés során magas kockázatúnak minősített területeket érintette. Az ellenőrzöttek a javaslatok hasznosítása érdekében szükséges intézkedési terveket elkészítették.


Salamon Ildikó az ÁSZ felügyeleti vezetője, Czinder Enikő az ÁSZ Kommunikációs és Kapcsoalttartási Osztályának munkatársa


Az elemzés teljes egészében itt olvasható.


Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra