Tanulmányok, előadások

Az önkormányzati holdingok gazdálkodásának hatásai az önkormányzatok vagyoni helyzetére

2021. március 1. 10:50:01
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatainak jobb minőségű és rugalmasabb ellátását teszik lehetővé, azonban veszteséges gazdálkodásuk, adósságaik a kormányzati szektor hiányát és adósságát is befolyásolhatják. Az ÁSZ elemzői hat önkormányzati holding pénzügyi mutatóit, eredményét, kötelezettségeit, követeléseit, adósságát, valamint a tulajdonos önkormányzatok szerepvállalását, a társaságok gazdálkodásából fakadóan a pénzügyi és vagyoni helyzetének változásait elemezte a 2017-2019. évek vonatkozásában. Az elemzés eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze.

dr. Kádár Kriszta - Klinga László

Az önkormányzatok tulajdonában levő gazdasági társaságok - így a holdingokba (vagy vállalatcsoportokba) tömörült társaságok - közfeladatot látnak el, közszolgáltatásokat nyújtanak, ezért az általuk előállított javak és szolgáltatások nagyban befolyásolják a lakosság életminőségét, biztonságát, egészségét vagy jólétét.

A 2020-ban Magyarországon működő, önkormányzatok tulajdonában álló holdingok anyavállalatainak TEÁOR szerinti fő tevékenység megoszlását az 1. ábra mutatja be. Az anyavállalatok a legnagyobb arányban főtevékenységként "vagyonkezelést" végeznek. Ezen társaságok más társaságok részvényeit tulajdonolják, többségi tulajdonosi jogok gyakorolása céljából.

Az önkormányzati holdingok gazdálkodásának hatásai az önkormányzatok vagyoni helyzetére

A közfeladatok gazdasági társaságokba való kiszervezésével az önkormányzati alrendszerből a gazdálkodással és a pénzügyi helyzettel kapcsolatos kockázatok egy része kikerült (kivéve a kormányzati szektor önkormányzati alrendszerét), de a társaságok működésében jelentkező problémák közvetett kockázatot jelenthetnek a feladatellátásra kötelezett önkormányzatnál.

A holding formában történő működés számos előnnyel, de ugyanakkor kockázatokkal is jár. A méretgazdaságosság, a cash-pool rendszer kialakítása, a központi adminisztráció, beszerzés, logisztika, pénzügyi irányítás előnyös. Tilos a tagvállalatok keresztfinanszírozása, továbbá a világos eredményességi célok kitűzésének hiánya, a támogatások adásának gyakorlata kockázatokat hordoz. A kockázatok megfelelő kezeléséhez elengedhetetlen a megfelelő tulajdonosi és menedzsment kontroll ezen vállalatcsoportok esetében. Az eladósodás és a gazdálkodás minősége az egyik legnagyobb kockázatot jelenti az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában.

A kiválasztott hat holding gazdálkodásának alakulását az elemzett időszakban a likviditással és a jövedelmezőséggel összefüggő mutatókkal, illetve többek között a kötelezettség- és követelésállomány, az önkormányzati támogatások, kezesség- és garanciavállalások értékelésével elemeztük. A pénzügyi mutatók alapján következtettünk arra, hogy a működés és gazdálkodás során hogyan változott a likviditás, eladósodottság, jövedelmezőség és a saját tőke, jelentett-e ezek változása kockázatot az önkormányzatok vagyoni helyzetére nézve.

Az elemzésben ÁSZ által kidolgozott korrigált mutatókat is képeztünk (korrigált likviditási, eladósodottsági és jövedelmezőségi mutató). Ezen mutatókat az ÁSZ a versenyszférára kidolgozott mutatókból kiindulva a köztulajdonú társaságok specialitásának figyelembevételével korrigálta.

A mutatókat a vagyonkezelt eszközökkel, a pályázati előlegekkel és a be nem jegyzett tőkeemelés összegével korrigáltuk. A vagyonkezelt eszközökkel történő korrigálás oka, hogy azokat jellemzően a tulajdonos, alapító bocsátja a gazdasági társaság rendelkezésére, de több esetben előfordul, hogy ezt a társaság működési területén illetékes helyi önkormányzat teszi. A vagyonkezelésbe kapott eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírásnak megfelelően visszapótlási kötelezettség terheli a gazdasági társaságot, ugyanakkor az érintett eszközök nettó értékének megfelelő összeg nem valós kötelezettsége. Amennyiben megszűnik a vagyonkezelés a hosszú lejáratú kötelezettségek közül is kivezetésre kerül értékük. A pénzeszközként elszámolt és a kötelezettségek között nyilvántartott, elszámolás-köteles pályázati előlegek összegei a pénzügyi mutatókban szintén semlegesítésre kerültek. Ennek oka, hogy sokszor jelentős összegű pályázati források - melyeket a gazdasági társaságok nem költhetnek szabadon, hanem kizárólag a meghatározott célokra - jelentősen torzítják az érintett vállalatok likviditási, tőkeszerkezeti mutatóit, így azok nem adnak valós képet a gazdálkodásról. Amennyiben a holdingoknál a beszámolóban a kötelezettségek közt be nem jegyzett tőkeemelés szerepelne, az a saját tőke értékéhez kerülne hozzáadásra, így mindhárom mutatónál ennek összegével is korrigálva lennének a versenyszférára kidolgozott mutatók.

A holdingok kötelezettség-állományának összege az elemzett időszakban összességében 14%-kal növekedett. A kötelezettségek nagyobb részét minden évben a rövid lejáratú kötelezettségek tették ki, és leginkább a rövid lejáratú kötelezettségek változtak, összességében 26%-kal nőtt összegük az elemzett időszakban. A holdingok együttes hitelállományának értéke 24%-kal emelkedett. Ezen belül a beruházási és fejlesztési hitelek nőttek a leginkább, több mint kétszeresére.

A korrigált eladósodottsági mutató értékeit elemezve azt látjuk, hogy az elemzett években nem jelentkezett eladósodottsággal kapcsolatos kockázat. A korrigált eladósodottsági mutató számítása úgy történik, hogy a kötelezettségek állományából kivonjuk a vagyonkezelt eszközök, a pályázati előlegek és a be nem jegyzett tőkeemelések értékét, a kapott összeget pedig elosztjuk a források összegével, amiből előzetesen kivonjuk a pályázati előlegek összegét. Az eladósodottsági mutatóhoz képest tehát egy jóval nagyobb értékű összeg, a saját tőke helyett a források korrigált összege szerepel a nevezőben. A mutató esetében ajánlatos, hogy az érték ne haladja meg az 50%-ot, valamint csökkenő tendencia a kedvező. A korrigált mutató értékeit az 1. táblázat mutatja be.

Az önkormányzati holdingok gazdálkodásának hatásai az önkormányzatok vagyoni helyzetére

A holdingok pénzeszköz-állományának értéke 2017-2019. közt csökkent. A hat elemzett holdingból négy esetében a likviditási mutató értéke a vizsgált időszak mindegyik évében meghaladta az egyet, így nem állt fenn instabil pénzügyi helyzet. Azonban ezen holdingok közül csak egy esetében haladta meg a mutató értéke a kettőt, amikor már stabil pénzügyi helyzetről beszélhetünk. A pályázati előlegekkel korrigált likviditási mutató értékei csekély mértékű javulást mutattak két társaság esetében az alap mutatókhoz képest. Az elemzett időszakban a pénzhányad mutató átlagos értéke a társaságoknál 38,9% volt, tehát a rövid lejáratú kötelezettségek értékének átlagosan mindössze ekkora hányadát tették ki a pénzeszközök. Egy társaságnál haladta meg mindössze egy évben a mutató értéke a 100-at, ami biztonságos likviditási helyzetre utal. A teljes kötelezettségállományt tekintve (beleértve a vagyonkezelt eszközöket finanszírozó hosszúlejáratú kötelezettséget is), átlagosan 10,6-szor nagyobb volt a társaságok kötelezettségállománya a likvid eszközökénél (pénzeszközök és értékpapírok). A likviditási helyzet az elemzett időszakban tehát összességében romlott, romló likviditási helyzetben pedig a hitelállomány növekedése kockázatot jelent a törlesztés biztonságára, növeli a veszteséges működés kockázatait.

A vagyon értékmegőrzését tekintve, a holdingoknál az elszámolt értékcsökkenés összege összességében meghaladta az eszközpótlásra fordított összeget, ami kockázatot jelentett a nemzeti vagyon megőrzésére, és az elavult eszközpark használata veszélyt jelentett a közfeladatok maradéktalan ellátására is.

A saját tőke növekedési mutató öt holding esetében kedvezően alakult az elemzett időszakban, mindvégig egy feletti értéket mutatott és egy holding esetében egyenletesen javult. Egy vállalatcsoport esetében azonban az érték 2018-tól egy alatti volt, és az elemzett időszakban romlott. Ennek az oka a vállalatcsoport tartós veszteségessége, ami a saját tőke folyamatos csökkenését eredményezte.

A követelések összege a holdingoknál összességében emelkedett az elemzett években. A követelések 54,8%-a áruszállításból és szolgáltatásból származott, három holding esetében az egyéb követelések közt az önkormányzattal szembeni követelések 68%-kal növekedtek az elemzett időszakban.

A vizsgált hat holding korrigált adózott eredménye eltérően alakult az elemzett időszakban. 2017-ben egy, 2018-ban kettő, 2019-ben már négy társaság gazdálkodása volt veszteséges. A nyereséggel zárt pénzügyi években jellemző volt a holdingokra, hogy a leányvállalatok egy része ezekben az években is veszteségesen gazdálkodott, azonban több nyereséges tagvállalat pozitív eredményének köszönhetően összességében a holding nyereséget mutatott ki. 2017-ben összesen 14, 2018-ban és 2019-ben 25-25 tagvállalat eredménye volt negatív az 51-ből. Az elemzett holdingok között nincs olyan, amely az elemzett időszakban folyamatos növekvő jövedelmezőségi mutatóval rendelkezett volna. Egy vállalatcsoport a negatív értékek miatt tartósan veszteségesnek mondható, 2019-re minimálisan növekvő jövedelmezőséggel. Két holding esetében folyamatosan romló jövedelmezőségi mutatóval találkozunk.

A korrigált jövedelmezőségi mutató számításakor a korrigált adózott eredményt elosztjuk a saját tőke összegével, amihez hozzáadjuk a vagyonkezelt eszközök és a be nem jegyzett tőkeemelés értékeit. Elvárt a mutatószám értékének pozitív tartományban tartózkodása, a mutató emelkedő tendenciája a kedvező. A mutató értékei alapján két vállalatcsoport esetében több év vonatkozásában romlás volt tapasztalható az alap jövedelmezőségi mutatóhoz képest, két holding esetében 1-2 év vonatkozásában javult a mutató értéke csekély mértékben, azonban ezeknél a mutató értéke továbbra is negatív tartományban maradt.

A holdingok az általuk nyújtott közszolgáltatások térítési díjból meg nem térülő költségeire kaphatnak támogatást. A holdingok anya- és leányvállalatai költségeinek ellentételezésére elszámolt önkormányzati támogatások összege az elemzett években nőtt (2017-ben 8,6 Mrd Ft, 2018-ban 9,4 Mrd Ft és 2019-ben 10,2 Mrd Ft volt.) A holdingok esetében vállalt önkormányzati kezességek összértéke évről évre nőtt, egy társaság esetében kockázatot jelentett az önkormányzat gazdálkodására nézve a kezességvállalás, annak magas összege és a társaság veszteséges gazdálkodása okán.

Általános, az elemzett holdingok többségére jellemző kockázatként azonosítottuk, hogy a hitelállományuk növekedett (jellemzően a beruházási hiteleik), az eszközpótlásra fordított összegek nem érték el az értékcsökkenés értékeit, követelésállományuk nőtt. Mindez hatással van a társaságok gazdálkodásának eredményességére és hatékonyságára is.

A cash-pool rendszer kiépítése esetén a cégcsoport pénzeszközeit egységesen kezelik, ezzel biztosítják a rövid és hosszú távú likviditást. A cash-pool rendszernek köszönhetően a holding kedvező helyzetbe kerülhet a pénzintézeti kapcsolatok terén is, így a fejlesztéseihez szükséges forrásokat kedvezőbb kondíciók mellett tudja idegen forrásokkal kiegészíteni. Szintén a cash-pool rendszer teremti meg a lehetőséget arra, hogy "belső bankot" működtessen a holding. Ennek a lényege, hogy a szabad pénzeszközökkel rendelkező vállalatok a vállalatcsoport már cégei részére hitelt nyújtanak, mindkét fél számára előnyös feltételekkel. A holdingszervezetben történő működés előnyös hatással volt a társaságok konszolidált eredményére.

Két holding mindhárom elemzett évben nyereséges volt. Az elemzett időszak minden évében volt azonban olyan vállalatcsoport, amely veszteséggel zárta pénzügyi évét. Az arány a 2020. évben illetve a koronavírus járvány hosszú távú gazdasági hatásainak következtében a következő év(ek)ben tovább romolhat. Ennek megelőzésére, illetve a hatások tompítására szükségessé válhat a tulajdonos önkormányzatok beavatkozása, a teljesítménykövetelmények előírása a holdingjaik számára és azoknak számonkérése, a vezetői felelősség érvényesítése. Másfelől a holdingok részéről történő fokozott ellenőrzésre, kontrollra van szükség a tagvállalatok gazdálkodásában.Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra