Tanulmányok, előadások

Lehetetlenségi trilemmák előfordulása a magyar gazdaságtörténetben (1867-1938)

2018. június 7. 09:42:01
Tanulmányunkban annak bemutatására teszünk kísérletet, hogy milyen módon érvényesült a hazai gazdaságtörténet 1867-1938-ig terjedő, öt részre osztott időszakában a Schoenmaker-féle pénzügyi és a Mundell-Fleming-féle monetáris trilemma, azaz mikor, mely tényezők élveztek elsőbbséget más tényezőkkel szemben az egyes korszakokat tekintve. A tanulmányban választ keresünk arra is, hogy előfordult-e, és ha igen, akkor milyen területen átváltási (trade-off) hatás a két trilemma között, valamint, hogy az egyes trilemmákon belül milyen eltolódások figyelhetők meg. (Pénzügyi Szemle 2018/1.)


Kovács György - Varga Bence

A felügyeleti tevékenység megszervezésére vonatkozó javaslatok, kezdeményezések megfogalmazódásának és elődszervezetek létrehozásának időszakában a felügyelés függetlensége - érdemi felügyeleti szerv hiányában - nem volt értelmezhető, a felügyeleti tevékenységre vonatkozó függetlenség majd csak az 1916-ban létrehozott Pénzintézeti Központnál jelent meg. A Monarchia tekintetében megvalósult a pénzügyi integráció, az európai pénz- és tőkepiac a Monarchia számára elérhetővé vált, a pénzügyi stabilitás nem megfelelő szintjét ugyanakkor megmutatta a gazdasági sokkhatásokkal szembeni alacsony ellenálló képesség. A monetáris trilemma elemeinek érvényesülése kedvezőbb volt, a tőke szabad áramlása a korszakban mindvégig biztosított maradt. Az árfolyam stabilitását viszont csak a ténylegesen 1900-ban bevezetett új pénzrendszerrel, az aranykorona-rendszerrel sikerült átmenetileg biztosítani. A Monarchia és a külföld viszonylatában a századfordulót megelőzően a monetáris politika függetlensége megvalósult, az ezt követő években azonban ez a függetlenség a New York-i tőzsdekrach következményeként sérült. Magyarország tekintetében a Monarchián belül a kamatpolitika osztrák meghatározottsága (az Osztrák Nemzeti Bank esetén), illetve közös meghatározása (az Osztrák-Magyar Bank esetén) miatt nem jöhetett létre a monetáris politika függetlensége ebben az időszakban.

Az első világháborút követő években a pénzügyi trilemma elemei közül egyedül a pénzügyi felügyelés függetlensége valósult meg, a pénzügyi stabilitás hiányára elsősorban a nagyszámú pénzintézeti felszámolások mutattak rá. A pénzügyi integráció az aranyalapú pénzrendszerek megrendülése és a külföldi pénzpiacok beszűkülése miatt nem érvényesült. A monetáris trilemma elemeit tekintve látható, hogy kizárólag a monetáris politika függetlensége volt biztosított, ugyanis a jegybanki kamatláb meghatározásában a külföld nem bírt meghatározó befolyással. Ugyanakkor nemzeti valutánk stabilitása az infláció ütemének felgyorsulásával egyre romló tendenciát mutatott, a tőkeáramlás szabadsága pedig a bevezetett korlátozó intézkedések következtében nem valósulhatott meg.

 

 

A bethleni konszolidáció éveiben a pénzügyi felügyelés függetlensége változatlanul biztosított volt, az államháztartás nemzetközi ellenőrzésének megszűnése kedvező hatást gyakorolt a pénzügyi integrációra, és bár számos körülmény mutatott a pénzügyi stabilitás megvalósulására, a nagy számban előforduló pénzintézeti felszámolások, valamint a későbbi években bekövetkezett gazdasági válság hatása rávilágított annak "€žlátszat" jellegére. 1924-ben megvalósult a valuta stabilitása, a korona értéke erősödő tendenciát mutatott. A tőkeáramlás szabadságát rendeleti úton sikerült biztosítani, amelyet a külföldi érdekeltségek számának növekedése is mutat, hazánk monetáris politikájának függetlensége viszont a Bank of England leszámítolási kamatláb befolyásolásának lehetősége következtében átmenetileg (1926-ig) nem valósult meg.

A gazdasági válság idején és az azt követő években is biztosított volt a pénzügyi felügyelés függetlensége, a pénzintézetek részbeni szanálódása pedig hozzájárult a pénzügyi stabilitás javulásához. A pénzügyi integráció és a tőkeáramlás szabadsága a transzfermoratórium, a hitelrögzítő megállapodások, valamint a kötött devizagazdálkodás következtében nem valósult meg. A gazdasági válság ellenére valutánk stabilitása mindvégig biztosított volt ebben az időszakban, hasonlóan a monetáris politika függetlenségéhez, tudniillik a kamatláb meghatározása autonóm módon, külső befolyástól függetlenül történt.

A pénzügyi és monetáris trilemma elemeinek egyes korszakokban való érvényesülése alapján láthatjuk, hogy a két trilemma közös eleme a pénzügyi integráció és a szabad tőkeáramlás, amelyek valamennyi korszak esetében együttesen valósultak meg vagy pedig közösen nem jutottak érvényre. Trilemmán belüli átváltási hatások a monetáris trilemma esetében, a bethleni konszolidáció éveiben és a gazdasági válság időszakában fordultak elő, előbbinél a valutastabilizáció megvalósítása érdekében a gazdaságpolitika a monetáris politikai függetlenség átmeneti feladására kényszerült, míg utóbbi esetben a szabad tőkeáramlás feladása mellett a monetáris politika függetlenségének biztosítása valósult meg. Trilemmák közötti átváltási hatás a bethleni konszolidáció éveiben fordult elő. A monetáris trilemma esetében a valutastabilitás ezekben az években biztosított volt, míg a monetáris politika függetlensége átmenetileg nem valósulhatott meg, szemben a pénzügyi trilemma elemeivel, amelyeknél viszont a pénzügyi stabilitás nem jutott érvényre és a pénzügyi felügyelés függetlensége volt biztosított. A trilemma elemeit tekintve elmondhatjuk, hogy átmenetileg, rövid időszakban érvényesülhetett a pénzügyi és a monetáris trilemmán belül valamennyi tényező, azonban hosszabb távon ennek fenntartása a trilemmák sajátosságaiból következően nem volt lehetséges. A bethleni konszolidáció időszakát követően, a gazdasági világválság hazánkba történő begyűrűzésével fény derült a pénzügyi rendszer instabilitására, a válság mélyülésével pedig a pénzügyi és monetáris trilemma többi elemének fenntartása is kihívások elé állította a gazdaságpolitikát.

...

Kovács György a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense, Varga Bence a Magyar Nemzeti Bank vezető felügyelője

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.

 

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra